obec_brusnica

Obecný úrad

STAROSTKA

Tatiana Szabóová
Narodená: 27.1.1963
Rodisko: Stropkov
Rodinný stav: vydatá
Deti: Tomáš Szabó
  Lucia Szabóová
Vzdelanie – úplné stredoškolské s maturitou – Gymnázium Košice

Starosta obce: Predstaviteľom obce a najvyšším kontrolným orgánom obce je starostka. Jej funkcia je verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starostka:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
b) vykonáva obecnú správu
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

 

OCÚ ZASTUPITEĽSTVO

Ing. Ján Potomazástupca starostky

Narodený: 17.1.1963

 

Brusnica 73
Peter Božik poslanec OZ
Narodený: 27.7.1980 Brusnica 26
Svetlana Dudiňaková poslanec OZ
Narodený: 11.41978 Brusnica 76
Jozef Haraščak poslanec OZ
Narodený: 15.6.1965 Brusnica 84
Jozef Čabala poslanec OZ
Narodený: 14.3.1959 Brusnica 35

HLAVNÝ KONTROLÓR

 

OCÚ

- Matrika
- Sobášna miestnosť
- Knižnica
- Zasadačka
- Sála, kuchyňa
- Spoločnosť urbariátu 
- Ústredňa T-Com
OcÚ - Úradné hodiny
Pondelok 8,00 -   15.00 hodiny
Utorok 8,00 -   15.00 hodiny
Streda 8,00 -   15,00 hodiny
Štvrtok 8,00 -   15,00 hodiny
Piatok 8,00 -   15,00 hodiny
Matrika - Úradné hodiny
Streda 12.00 - 15.45

hodiny

 ©2011-2019 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved