obec_brusnica

Prenájom a predaj obecného majetku

Zverejnenie prevodu majetku obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Podľa vyššie citovaného zákona obec postupuje pri nakladaní s majetkom obce a pri jeho prevode – predaji *P, prenájme *N a prenechávaní do užívania *PU.

Predať majetok môže obec okrem výnimiek menovaných v zákone len

 • na základe obchodnej verejnej súťaže * OVS podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
 • dobrovoľnou dražbou * D podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
 • priamym predajom * PP za cenu najmenej podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku s lehotou na podávanie cenových ponúk záujemcom

Predaj majetku musí obec zverejniť na úradnej tabuli, na internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú alebo v regionálnej tlači podľa podmienok menovaných v zákone.

Obec môže previesť svoj majetok aj priamym predajom konkrétnemu záujemcovi na základe osobitného zreteľa, ktorý však musí byť zdôvodnený, alebo podľa výnimiek ustanovených v zákone (napr. predaj pozemku pod stavbou, predkupné právo a pod.). 

Prevod priamym predajom nie je možné uskutočniť na fyzickú osobu, ktorá je v obci:

 1. starostom obce, 
 2. poslancom obecného zastupiteľstva,
 3. štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, 
 4. prednostom obecného úradu,
 5. zamestnancom obce, 
 6. hlavným kontrolórom obce, 
 7. blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f).

Na prenájom majetku obce sa majú primerane použiť ustanovenia o predaji:

Nižšie v tabuľke použité skratky:

 • N – prenájom
 • P – predaj
 • PU – prenechanie do užívania
 • OVS – obchodná verejná súťaž
 • D – dobrovoľná dražba
 • PP/PN – priamy predaj/nájom
 • UZN – uznesenie obecného zastupiteľstva
 • DOZ – dôvod hodný osobitného zreteľa
Identifikácia majetku P/N Spôsob* UZN č./ podmienky Zverejnenie P/ text OVS,D Dátum zverejnenia Uzávierka návrhov UZN č./schvál., zrušené
parc. č.760 P DOZ

02/2012

zámer
22.02.2012 -
parc. č.44 P DOZ

02/2012

zámer
22.02.2012 -

 ©2011-2019 by FECOM ICT s.r.o., All rights reserved